Derde editie Triatlon Franeker!

Op de laatste zondag van augustus (28/8) wordt de derde editie van de Triatlon Franeker georganiseerd! Het is een achtste triatlon voor teams en solo deelnemers met 500 meter zwemmen in open water, 20 km fietsen (2 ronden) en 5 km hardlopen (1 ronde). Het zwemmen vindt plaats in het open water van de Tsjommer Feart bij de Elfstedenwijk in Franeker. Inschrijven voor 1 augustus is voordeliger:) Nieuw dit jaar: team triatlon voor de jeugd (14-17jaar) en familie triatlon, dus ouder(s)+kind(eren). Doe jij ook mee?

Tredde edysje Triatlon Frjentsjer

Op de lêste snein fan augustus (28/8) wurdt de tredde edysje fan de Triatlon Frjentsjer organisearre! It is in achtste triatlon foar teams en solo-dielnimmers mei in 500m swimmen yn iepen wetter, 20 km fytse (2 rûntsjes) en 5 km drave (1 rûnte). Der wurdt swommen yn it iepen wetter fan de Tsjommer Feart by de Alvestêdewyk yn Frjentsjer. Dochst ek mei?