Algemene voorwaarden & wedstrijdreglement

[section]

[row]

[col span__sm=”12″]

Algemene voorwaarden & wedstrijdreglement Triatlon Franeker 2022

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Evenement: het door de organisatie (Atletiek Vereniging Spartacus Franeker) in enig jaar te organiseren sportevenement Triatlon Franeker.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.
 4. Organisator: de rechtspersoon (in deze AV Spartacus Franeker) waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

ARTIKEL 2: DEELNAME

 • De deelnemer dient te voldoen aan de gestelde minimumleeftijden per categorie (voor 1/8 triatlon is de minimum leeftijd 14 jaar/adviesleeftijd 16+). De risico’s van het evenement zijn te hoog indien deelnemers niet voldoen aan de gestelde leeftijdseis.
 • De deelnemer mag aan het evenement deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
 • Een inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld.
 • Afmelden kan alleen door een e-mail te sturen naar info@jitskerunning.nl en is pas definitief na een bevestiging door de organisatie.
 • Bij afmelden voor 1 september 2021 wordt er 5 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Bij afmelden tussen 1 september en 15 september2021 wordt 50% van het inschrijfgeld in rekening gebracht.

Bij afmelden na 15 september 2021  wordt het inschrijfbedrag niet terugbetaald.

 • De organisator van het evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het evenement af te gelasten. Bij annulering van het evenement door onvoorziene omstandigheden heb je geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.
 • Door het besluit van de organisator om het evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer, sponsor of leveranciers gemaakte kosten in relatie tot het evenement.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

 • Deelname aan de Franeker Triatlon geschiedt voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid.
 • De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Indien een deelnemer hierop aanspraak wil maken moet deze aanspraak ten tijde van het evenement kenbaar worden gemaakt bij de organisatie. In dit geval wordt door organisatie ter plekke een registratie opgemaakt waarop de exacte toedracht en voortkomende schade schriftelijk wordt opgemaakt. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 • Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
 • De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
 • De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. De organisator adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met deelname aan het evenement zich sportmedisch te laten keuren.
 • De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
 • In aanvulling op het voorgaande geldt in geval van deelname van minderjarigen dat de ouder/verzorger het volledige risico draagt voor het kind. De organisator is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel.

ARTIKEL 4: PORTRETRECHT

4.1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS

5.1. De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator vastgelegd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Door deelname aan de Triatlon Franeker verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.

ARTIKEL 6: REGELEMENT

Vooruitlopend op de aanwijzingen die op de dag van de triatlon zelf worden gegeven worden de volgende voorwaarden reeds geformuleerd.

 • Stayeren is niet toegestaan.
 • Bij het fietsonderdeel is het dragen van een fietshelm verplicht. Er mag pas gefietst worden als de gesp van de helm is vastgeklikt.
 • Hinderen van andere deelnemers is niet toegestaan, net als het hulp aannemen van buitenaf. De deelnemer dient zich op eigen kracht zwemmend, fietsend en lopend voort te bewegen. Hulpmiddelen als flippers, brandstof of elektrisch aangedreven motoren zijn niet toegestaan.
 • Het fietsparcours dient op deugdelijk materiaal te worden afgelegd. Deelnemen op een ligfiets of een (ander) voertuig met meer dan 3 wielen is niet toegestaan, met uitzondering van paratriatleten, waarbij vooraf toestemming van de organisatie is vereist.
 • De wisselzone bij het parc fermée is tijdens de triatlon alleen toegankelijk voor de organisatie, bewakers en deelnemers op vertoon van hun startnummer.
 • Een deelnemer die de wedstrijd staakt dient dit onmiddellijk aan de wedstrijdleiding door te geven.
 • Aanwijzingen van de organisatie en verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.
 • De deelnemers dienen zich aan het voor het evenement uitgezette parcours te houden.
 • De wedstrijdleiding heeft het recht om, na overleg met de medische staf, een deelnemer op medische gronden uit de wedstrijd te nemen.  Uitsluiting van deelname is tevens mogelijk in geval van onsportief of onbehoorlijk gedrag, zulks op overweging van het bestuur.
 • De wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het regelement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
 • Het meenemen van voorwerpen die kunnen leiden tot beperking van de veiligheid in het evenement is niet toegestaan. Het volgen van de wedstrijd met auto’s, motoren of andere middelen is niet toegestaan.
 • Van de deelnemer wordt verwacht dat deze geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen, geen afval achterlaat, wildplassen is verboden.
 • Het is niet toegestaan tijdens het evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te laten of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
 • De feitelijke toewijzing van startvakken en -tijden aan een deelnemer geschiedt door de organisator. De deelnemer is verplicht om minimaal 5 minuten voor de start in de desbetreffende vakken aanwezig te zijn – zulks in overeenstemming met de voorwaarden die tijdens de wedstrijddag worden aangegeven.
 • De deelnemer ontvangt van de organisator een startnummer waarop het hem toegekende nummer is vermeld. De Deelnemer dient dit in overeenstemming met de aanwijzingen op de wedstrijddag te bevestigen en dragen. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. Bij het niet op volgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan.
 • De deelnemer is verplicht het medisch paspoort op de achterzijde van het startnummer in te vullen, dit voor zover hier bij de voorbereiding van het evenement toe wordt besloten.
 • Tijdsregistratie geschiedt door gebruik te maken van een elektronische tijdswaarneming. De bruto-eindtijden worden naar boven afgerond op hele seconden.

ARTIKEL 7: GESCHILLEN

 • Op de overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen die tussen de organisator enerzijds en de deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomst of uit de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoel exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de organisator.

ARTIKEL 8: AANVULLEND REGLEMENT TEAM TRIATLON

 • Een team bestaat uit 3 leden
 • De samenstelling van een team mag divers zijn qua verdeling mannen en vrouwen.
 • Elke deelnemer is li van maximaal 1 team
 • De hoofdinschrijver is verantwoordelijk voor de correspondentie naar de overige teamleden

Wedstrijdsecretariaat info@jitskerunning.nl