Tredde edysje Triatlon Frjentsjer

Op de lêste snein fan augustus (28/8) wurdt de tredde edysje fan de Triatlon Frjentsjer organisearre! It is in achtste triatlon foar teams en solo-dielnimmers mei in 500m swimmen yn iepen wetter, 20 km fytse (2 rûntsjes) en 5 km drave (1 rûnte). Der wurdt swommen yn it iepen wetter fan de Tsjommer Feart by de Alvestêdewyk yn Frjentsjer. Dochst ek mei?